Eagles' Nest | Laneye Oghabha (لانه عقاب‌ها) IMVBox

1999 |78 min | Action , War | 8.4
یک گروه هفت نفره کماندویی، کمی بعد از این که پشت جبهه از هلیکوپتر پیاده می شوند، در محاصره دشمن قرار گرفته و اسیر شده و به اردوگاهی منتقل می ... شوند که قبلاً سرهنگ میثم محمدی و نیروهایش، بعد از اسارت به این اردوگاه منتقل شده اند و مدتی است در آنجا نگهداری می شوند. گروه کماندویی که مصمم به فرار از اردوگاه است، در بررسی هایشان به این نتیجه می رسند که بهترین زمان فرار، حین کار اجباری در جاده خارج از اردوگاه است، آنها درعین حال مصمم به آزادی سرهنگ محمدی نیز هستند. گروه کماندویی در روز موعود با ایجاد اغتشاش، نقشهٔ فرار خود را عملی میکنند، آنها با خلع سلاح کردن تعدادی از سربازان دشمن، لباس های آنها را بر تن میکنند و به تعدادی از پاسگاه های مهم دشمن یورش می برند، ضمن این که همچنان در جست وجوی سرهنگ میثم محمدی هستند و بالاخره او را مجروح در سلولی انفرادی در اردوگاه یافته و نجات می دهند... در همین زمان، هلیکوپترهای ایرانی نیز از راه رسیده تا سرهنگ را از مخمصه نجات دهند، اما با حضور نیروهای دشمن، یکی از کماندوها، با مواد منفجره آنها را از پای در آورده و خود نیز شهید می شود و در پایان و سرانجام گروه موفق می شوند تا سرهنگ محمدی را نجات دهند...
MORE
Cast
Synopsis
About Eagles' Nest
یک گروه هفت نفره کماندویی، کمی بعد از این که پشت جبهه از هلیکوپتر پیاده می شوند، در محاصره دشمن قرار گرفته و اسیر شده و به اردوگاهی منتقل می شوند که قبلاً سرهنگ میثم محمدی و نیروهایش، بعد از اسارت به این اردوگاه منتقل شده اند و مدتی است در آنجا نگهداری می شوند. گروه کماندویی که مصمم به فرار از اردوگاه است، در بررسی هایشان به این نتیجه می رسند که بهترین زمان فرار، حین کار اجباری در جاده خارج از اردوگاه است، آنها درعین حال مصمم به آزادی سرهنگ محمدی نیز هستند. گروه کماندویی در روز موعود با ایجاد اغتشاش، نقشهٔ فرار خود را عملی میکنند، آنها با خلع سلاح کردن تعدادی از سربازان دشمن، لباس های آنها را بر تن میکنند و به تعدادی از پاسگاه های مهم دشمن یورش می برند، ضمن این که همچنان در جست وجوی سرهنگ میثم محمدی هستند و بالاخره او را مجروح در سلولی انفرادی در اردوگاه یافته و نجات می دهند... در همین زمان، هلیکوپترهای ایرانی نیز از راه رسیده تا سرهنگ را از مخمصه نجات دهند، اما با حضور نیروهای دشمن، یکی از کماندوها، با مواد منفجره آنها را از پای در آورده و خود نیز شهید می شود و در پایان و سرانجام گروه موفق می شوند تا سرهنگ محمدی را نجات دهند...