A House in the Sand

2003 |87 min | Drama , Family
بیات مدیرعامل یک شرکت به دلیل اختلاف از همسرش جدا می شود و دخترش سارا پیش او زندگی می کند او با زنی به نام سرور ازدواج می کند که این زن نیز از ... ازدواج قبلی اش دختری به نام یلدا دارد. بیات که تمام زندگی اش محدود به کسب درآمد و پرداختن به رفاه و مادیات شده از زندگی و احوال دخترش غافل است و سارا به خاطر سرخوردگی هایی که دارد آلوده به اعتیاد و مواد مخدر می شود.
MORE
Cast
Synopsis
About A House in the Sand
بیات مدیرعامل یک شرکت به دلیل اختلاف از همسرش جدا می شود و دخترش سارا پیش او زندگی می کند او با زنی به نام سرور ازدواج می کند که این زن نیز از ازدواج قبلی اش دختری به نام یلدا دارد. بیات که تمام زندگی اش محدود به کسب درآمد و پرداختن به رفاه و مادیات شده از زندگی و احوال دخترش غافل است و سارا به خاطر سرخوردگی هایی که دارد آلوده به اعتیاد و مواد مخدر می شود.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles