امام علی (ع) - S1

7.9
۱۳۷۵ | درام , تاریخی
داستان این سریال از اواخر دورهٔ خلافت عثمان بن عفان شروع و تا پنج سال انتهایی و دوران خلافت و زندگی علی بن ابی‌طالب می‌پردازد.
قسمت یکم
61 دقیقه
قسمت دوم
61 دقیقه
قسمت سوم
60 دقیقه
قسمت چهارم
62 دقیقه
قسمت پنجم
61 دقیقه
قسمت ششم
61 دقیقه
قسمت هفتم
62 دقیقه
قسمت هشتم
61 دقیقه
قسمت نهم
60 دقیقه
قسمت دهم
62 دقیقه
قسمت یازدهم
61 دقیقه
قسمت دوازدهم
61 دقیقه
قسمت سیزدهم
62 دقیقه
قسمت چهاردهم
61 دقیقه
قسمت پانزدهم
61 دقیقه
قسمت شانزدهم
62 دقیقه
قسمت هفدهم
61 دقیقه
قسمت پایانی
60 دقیقه
Watch With Subtitles