The Engineer Child - S1:E1

2018 |39 min | Drama
بچه مهندس در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت اصلی مطرح می‌شود و زندگی پسری را تصویر می‌کند که در کودکی رها شده و در ... پرورشگاه بزرگ می‌شود
MORE
Episode 1
39 min
Episode 2
42 min
Episode 3
35 min
Episode 4
34 min
Episode 5
38 min
Episode 6
37 min
Episode 7
35 min
ِEpisode 8
36 min
Episode 9
37 min
Episode 10
35 min
Episode 11
35 min
Episode 12
35 min
Episode 13
35 min
Episode 14
38 min
Episode 15
34 min
Episode 16
34 min
Episode 17
36 min
Episode 18
34 min
Episode 19
35 min
Episode 20
35 min
Episode 21
38 min
Episode 22
33 min
Episode 23
34 min
Episode 24
35 min
Episode 25
38 min
Episode 26
37 min
Episode 28
36 min
Episode 29
37 min
Episode 30
42 min