Benyamin | Benyamin (بنیامین) IMVBox | Movies

2016 |84 min | Animation , Family | 2.8
سربازان فرعون مادر بنیامین را دستگیر کرده اند و برای آزادی او چیز با ارزشی از بنیامین می خواهند. بنیامین مجبور می شود برای به دست آوردن آن چیز ... با ارزش به سفر خطرناکی برود
MORE
Cast
Synopsis
About Benyamin
سربازان فرعون مادر بنیامین را دستگیر کرده اند و برای آزادی او چیز با ارزشی از بنیامین می خواهند. بنیامین مجبور می شود برای به دست آوردن آن چیز با ارزش به سفر خطرناکی برود
Watch With Subtitles