Bab'Aziz, The Prince Who Contemplated His Soul - Baba Aziz - بابا عزیز

closed caption image Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Bab'Aziz, The Prince Who Contemplated His Soul - Baba Aziz - بابا عزیز


Bab'Aziz, The Prince Who Contemplated His Soul - Baba Aziz - بابا عزیز
Rating
8.7

Bab'Aziz - The Prince Who Contemplated His Soul is the story of a blind dervish named Bab'Aziz and his spirited granddaughter, Ishtar. Together they wander the desert in search of a great reunion of dervishes that takes place just once every thirty years. With faith as their only guide, the two journey for days through the expansive, barren landscape. To keep Ishtar entertained, Bab'Aziz relays the ancient tale of a prince who relinquished his realm in order to remain next to a small pool in the desert, staring into its depths while contemplating his soul. As the tale of the prince unfolds, the two encounter other travelers with stories of their own.

An old dervish called Baba Aziz is moving toward a destination in a desert. He walks and he is blind, so he has his granddaughter, a seven-year-old girl called Ishtar, to watch over him and guide him. On the way, Ishtar asks questions from Baba Aziz and despite his blindness and old age, he answers Ishtar's questions wisely. From the questions and answers exchanging between them, we realize that Baba Aziz is going to attend a gathering of which neither he nor any of the participants in this gathering is aware of its exact location and time. The Grand Dervish event is held every six years and all of the participants somehow find their way to it with all their soul. In the meantime, these two face different individuals and events. They meet Zayd; a young man who has won the Quran recitation contest and therefore is on the way to the gathering. He is looking for the dervish poet whose poems has facinated him. After Zayd, we get acquainted with the poor young Uthman and also a twin brother, Hassan and Hossein, through him. Hassan is a voluptuary man and Hossein is an idealistic calligrapher; desperate but looking for perfection. Baba Aziz tells Ishtar about a prince that has left his associates and spends his long nights and days near a pond, talking amorously to the reality that he observes in the water of the pond. Eventually, they encounter a young girl called Noor who is on her way to the gathering, looking for her father who is a poet. Baba Aziz, Ishtar, Prince, Zayd, Noor, Hassan, Hossein, and Othman arrive at the gathering. A loop of dervishes is rotating as if this move takes them to the stars. Baba Aziz is among the dervishes.

پیرمردی درویش و عارف به نام بابا عزیز در بیابان به سوی مقصدی در حرکت است. او که نابیناست و پیاده طی طریق می کند، نوه خود را که دختربچه ای هفت ساله به نام ایشتار است به همراه دارد تا مراقب و راهنمایش باشد.
ایشتار در طول راه، همچنان که پا به پای بابا عزیز میرود، پرسش هایی را از او می پرسد و بابا عزیز که با وجود نابینایی و کهنسالی، کاملاً هوشیار است، به پرسش های ایشتاره پاسخ می دهد.از پرسش ها و پاسخ های بابا عزیز و ایشتار متوجه می شویم که بابا عزیز به سمت یک گردهمایی می رود که نه او نه هیچ کدام از شرکت کنندگان در این گردهمایی، از مکان و زمان دقیق آن، اطلاعی ندارند.گردهمایی بزرگ درویشان هر شش سال یک بار برپا می شود و همه آنها که باید در آن شرکت جویند، به هر طریق و تدبیر، با همه جان و روح، به آن می رسند.در این فاصله، آن دو با افراد و حوادث مختلفی رو به رو می شوند، با زید، مرد جوانی که در مسابقه قرائت قرآن برنده شده است و به همین دلیل در مسیر گردهمایی درویشان قرار گرفته است. او به دنبال شاعر درویش است که مجذوب شعرهایش است.بعد از زید با عثمان جوان فقیر نامه بر و از طریق او با دو برادر دوقلو حسن و حسین آشنا می شویم. حسن که عیاش است و حسین خوشنویس و آرمان گرا و ناامید امّا در پی کمال.بابا عزیز، برای ایشتار از شاهزاده ای میگوید که اطرافیان خود را رها کرده و شب ها و روزهای طولانی، در کنار یک برکه، با حقیقتی که در آب برکه می بیند، عاشقانه صحبت می کند و دست آخر آنها با دختر جوانی به نام نور روبه رو می شوند که به دنبال پدر شاعرش در پی راهیابی به گردهمایی درویشان است.
پیرمرد (بابا عزیز)، ایشتار، شاهزاده، زید، نور، حسن، حسین، عثمان به گردهمایی میرسند. حلقه درویشان در حال چرخیدن اند و گویی این حرکت، آنها را به سوی ستارگان می برد.بابا عزیز بین درویشان است.

Producer
Cyriac Auriol (سیریاک اوریول), Karl Baumgartner (کارل بامگارتنر), Mehran Haghighi (مهران حقیقی), Lauraine Heftler (لورین هفتلر), András Muhi (آندرس موهی)
Writer
Naser Khemir (ناصر خمیر), Tonino Guerra (تونینو گوئرا)
Costume Designer
Maud Perl (ماد پرل)
Music
Armand Amar (آرماند عمار), Thomas Jamois (توماس جامویز), Asen Kanchev (آسن کانچف), Vincent Joinville (وینسنت جونویل)

Tags


iran proud