همسران - S1

5.3
۱۳۷۲ | خانوادگی
داستان مجموعه همسران راجع به دو زوج است که قرار است در یک آپارتمان با هم همسایه باشند. کمال و مهین یکی از دو زوج‌اند که سن بیشتری دارند. علی و ... مریم دو زوج دیگر هستند که سن کمتری نسبت به کمال و مهین دارند. داستان سریال همسران دربارهٔ ماجراها و مشغله‌های این دو همسایه است.
بیشتر
قسمت اول
40 دقیقه
قسمت دوم
51 دقیقه
قسمت سوم
39 دقیقه
قسمت چهارم
39 دقیقه
قسمت پنجم
40 دقیقه
قسمت ششم
48 دقیقه
قسمت هفتم
46 دقیقه
قسمت هشتم
37 دقیقه
قسمت نهم
28 دقیقه
قسمت دهم
53 دقیقه
قسمت یازدهم
44 دقیقه
قسمت دوازدهم
44 دقیقه
قسمت سیزدهم
38 دقیقه
قسمت چهاردهم
45 دقیقه
قسمت پانزدهم
46 دقیقه
قسمت شانزدهم
42 دقیقه
قسمت هفدهم
43 دقیقه
قسمت هجدهم
40 دقیقه
قسمت نوزدهم
46 دقیقه
قسمت بیستم
39 دقیقه
قسمت بیست و یکم
49 دقیقه
قسمت بیست و دوم
49 دقیقه
قسمت بیست وسوم
46 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
49 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
40 دقیقه
قسمت بیست و ششم
50 دقیقه
قسمت بیست وهفتم
31 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
39 دقیقه
قسمت بیست و نهم
45 دقیقه
قسمت سی م
44 دقیقه
قسمت سی و یکم
51 دقیقه
قسمت سی و دوم
41 دقیقه
قسمت سی و سوم
45 دقیقه
قسمت سی و چهارم
47 دقیقه
قسمت سی و پنجم
55 دقیقه
قسمت سی و ششم
قسمت سی و ششم دقیقه
قسمت سی و هفتم
47 دقیقه
قسمت سی و هشتم
45 دقیقه
قسمت سی و نهم
35 دقیقه
قسمت چهلم
44 دقیقه
قسمت چهل و یکم
47 دقیقه
قسمت چهل و دوم
43 دقیقه
قسمت چهل و سوم
47 دقیقه
قسمت چهل و چهارم
32 دقیقه
قسمت پایانی
47 دقیقه
Watch With Subtitles