نردبام آسمان - S1:E10

5.4
۱۳۸۷ |۴۱ دقیقه | ماجراجویی , تاریخی , پرتره
نردبام آسمان، زندگی غیاث‌الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضی‌دان ایرانی را از زادروزش تا کشته‌شدنش بازگویی می‌کند
قسمت اول
33 دقیقه
قسمت دوم
38 دقیقه
قسمت سوم
37 دقیقه
قسمت چهارم
36 دقیقه
قسمت پنجم
35 دقیقه
قسمت ششم
43 دقیقه
قسمت هفتم
37 دقیقه
قسمت هشتم
34 دقیقه
قسمت نهم
34 دقیقه
قسمت دهم
41 دقیقه
قسمت یازدهم
37 دقیقه
قسمت دوازدهم
40 دقیقه
قسمت سیزدهم
37 دقیقه
قسمت چهاردهم
40 دقیقه
قسمت پانزدهم
39 دقیقه
قسمت شانزدهم
35 دقیقه
قسمت هفدهم
36 دقیقه
قسمت هجدهم
40 دقیقه
قسمت نوزدهم
36 دقیقه
قسمت بیستم
33 دقیقه
قسمت بیست و یکم
45 دقیقه
Watch With Subtitles