معراجی‌ها - S1

۱۳۹۳ | درام , جنگی
قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در ... دانشگاه می‌کنند. همین آغاز قصه‌ای می‌شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می‌شوند
بیشتر
قسمت اول
51 دقیقه
قسمت دوم
53 دقیقه
قسمت سوم
51 دقیقه
قسمت چهارم
50 دقیقه
قسمت پنجم
53 دقیقه
قسمت ششم
50 دقیقه
قسمت هفتم
48 دقیقه
قسمت هشتم
36 دقیقه
قسمت نهم
40 دقیقه
قسمت دهم
44 دقیقه
قسمت یازدهم
44 دقیقه
قسمت دوازدهم
44 دقیقه
قسمت سیزدهم
44 دقیقه
قسمت چهاردهم
47 دقیقه
قسمت پانزدهم
46 دقیقه
قسمت شانزدهم
40 دقیقه
قسمت هفدهم
37 دقیقه
قسمت هجدهم
39 دقیقه
قسمت نوزدهم
38 دقیقه
قسمت بیستم
36 دقیقه
قسمت بیست و یکم
42 دقیقه
قسمت بیست و دوم
46 دقیقه
قسمت بیست و سوم
43 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
41 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
51 دقیقه
قسمت بیست و ششم
46 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
45 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
44 دقیقه
قسمت پایانی
41 دقیقه
Watch With Subtitles