معمای شاه - S1:E62

2.5
۱۳۹۲ |۴۶ دقیقه | درام , تاریخی
این سریال داستان زندگی محمدرضا شاه پهلوی را از زمان بازگشت وی از مصر، پس از ازدواج با ملکه فوزیه تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی به تصویر ... می‌کشد. در ساخت این مجموعه ۸۵ بازیگر اصلی، ۵۴۰ بازیگر فرعی و بیش از ۵۶۰ نفر از عوامل سینما و تلویزیون ایران حضور دارند کل بازیگران سریال معمای شاه ۸۵۰ نفر می‌باشد. مجموعه معمای شاه در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره پادشاهی محمدرضا پهلوی است
بیشتر
قسمت یکم
59 دقیقه
قسمت دوم
60 دقیقه
قسمت سوم
58 دقیقه
قسمت چهارم
58 دقیقه
قسمت پنجم
54 دقیقه
قسمت ششم
58 دقیقه
قسمت هفتم
52 دقیقه
قسمت هشتم
57 دقیقه
قسمت نهم
64 دقیقه
قسمت دهم
54 دقیقه
قسمت یازدهم
51 دقیقه
قسمت دوازدهم
48 دقیقه
قسمت سیزدهم
58 دقیقه
قسمت چهاردهم
57 دقیقه
قسمت پانزدهم
54 دقیقه
قسمت شانزدهم
55 دقیقه
قسمت هفدهم
58 دقیقه
قسمت هجدهم
52 دقیقه
قسمت نوزدهم
50 دقیقه
قسمت بیستم
51 دقیقه
قسمت بیست و یکم
55 دقیقه
قسمت بیست و دوم
45 دقیقه
قسمت بیست و سوم
47 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
50 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
60 دقیقه
قسمت بیست و ششم
49 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
53 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
48 دقیقه
قسمت بیست و نهم
48 دقیقه
قسمت سی ام
45 دقیقه
قسمت سی و یکم
53 دقیقه
قسمت سی و دوم
50 دقیقه
قسمت سی و سوم
61 دقیقه
قسمت سی و چهارم
55 دقیقه
قسمت سی و پنجم
54 دقیقه
قسمت سی و ششم
49 دقیقه
قسمت سی و هفتم
47 دقیقه
قسمت سی و هشتم
51 دقیقه
قسمت سی و نهم
61 دقیقه
قسمت چهلم
45 دقیقه
قسمت چهل و یکم
54 دقیقه
قسمت چهل و دوم
47 دقیقه
قسمت چهل و سوم
45 دقیقه
قسمت چهل و چهارم
41 دقیقه
قسمت چهل و پنجم
40 دقیقه
قسمت چهل و ششم
37 دقیقه
قسمت چهل و هفتم
41 دقیقه
قسمت چهل و هشتم
42 دقیقه
قسمت چهل و نهم
38 دقیقه
قسمت پنجاهم
40 دقیقه
قسمت پنجاه و یکم
41 دقیقه
قسمت پنجاه و دوم
40 دقیقه
قسمت پنجاه و سوم
46 دقیقه
قسمت پنجاه و چهارم
46 دقیقه
قسمت پنجاه و پنجم
40 دقیقه
قسمت پنجاه و ششم
41 دقیقه
قسمت پنجاه و هفتم
37 دقیقه
قسمت پنجاه و هشتم
39 دقیقه
قسمت پنجاه و نهم
34 دقیقه
قسمت شصتم
50 دقیقه
قسمت شصت و یکم
39 دقیقه
قسمت شصت و دوم
46 دقیقه
قسمت شصت و سوم
35 دقیقه
قسمت شصت و چهارم
37 دقیقه
قسمت شصت و پنجم
40 دقیقه
قسمت شصت و ششم
39 دقیقه
قسمت شصت و هفتم
42 دقیقه
قسمت شصت و هشتم
38 دقیقه
قسمت شصت و نهم
42 دقیقه
قسمت هفتادم
27 دقیقه
قسمت هفتاد و یکم
40 دقیقه
قسمت هفتاد و دوم
36 دقیقه
قسمت هفتاد و سوم
38 دقیقه
قسمت هفتاد و چهارم
38 دقیقه
قسمت هفتاد و پنجم
36 دقیقه
قسمت هفتاد و ششم
35 دقیقه
قسمت هفتاد و هفتم
40 دقیقه
قسمت هفتاد و هشتم
38 دقیقه
قسمت هفتاد و نهم
43 دقیقه
قسمت هشتادم
47 دقیقه
قسمت هشتاد و یکم
49 دقیقه
قسمت هشتاد و دوم
44 دقیقه
قسمت هشتاد و سوم
42 دقیقه
قسمت هشتاد و چهارم
42 دقیقه
قسمت هشتاد و پنجم
38 دقیقه
قسمت هشتاد و ششم
40 دقیقه
قسمت پایانی
44 دقیقه
Watch With Subtitles