ارمغان تاریکی - S1

روایتگر داستان جوانی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دچار انحراف شده و به عضویت سازمان مجاهدین خلق در می‌آید. مجید از طرف سازمان ماموریت ... می‌یابد تا برای نفوذ به خانواده انقلابی و مذهبی یکی از فرماندهان جنگ، با برادرزاده او ازدواج کند و سپس اهداف تشکیلات را دنبال نماید. به مرور زمان، مجید دلباخته آن دختر می‌شود و در دو راهی بین عشق و وابستگی به سازمان قرار می‌گیرد…
بیشتر
قسمت اول
40 دقیقه
قسمت دوم
33 دقیقه
قسمت سوم
32 دقیقه
قسمت چهارم
31 دقیقه
قسمت پنجم
36 دقیقه
قسمت ششم
35 دقیقه
قسمت هفتم
32 دقیقه
قسمت هشتم
35 دقیقه
قسمت نهم
32 دقیقه
قسمت دهم
32 دقیقه
قسمت یازدهم
33 دقیقه
قسمت دوازدهم
33 دقیقه
قسمت سیزدهم
38 دقیقه
قسمت چهاردهم
35 دقیقه
قسمت پانزدهم
33 دقیقه
قسمت شانزدهم
38 دقیقه
قسمت هفدهم
30 دقیقه
قسمت هجدهم
34 دقیقه
قسمت نوزدهم
40 دقیقه
قسمت بیستم
40 دقیقه
قسمت بیست و یکم
36 دقیقه
قسمت بیست و دوم
36 دقیقه
قسمت بیست و سوم
31 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
30 دقیقه
قسمت پایانی
31 دقیقه
Watch With Subtitles