ترور خاموش - S1:E27

۱۳۹۷ |۴۰ دقیقه | جنایی , درام
قسمت بیست و هفتم اضافه به لیست تماشا
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید:
داستان سریال ترور خاموش براساس یک پرونده واقعی در سالهای اخیر به نگارش درآمده است و موضوع امنیت نرم را با هدف کاهش آسیب های اجتماعی بیان میکند
قسمت اول
50 دقیقه
قسمت دوم
53 دقیقه
قسمت سوم
52 دقیقه
قسمت چهارم
50 دقیقه
قسمت پنجم
55 دقیقه
قسمت ششم
52 دقیقه
قسمت هفتم
49 دقیقه
قسمت هشتم
48 دقیقه
قسمت نهم
50 دقیقه
قسمت دهم
45 دقیقه
قسمت یازدهم
46 دقیقه
قسمت دوازدهم
48 دقیقه
قسمت سیزدهم
46 دقیقه
قسمت چهاردهم
49 دقیقه
قسمت پانزدهم
45 دقیقه
قسمت شانزدهم
49 دقیقه
قسمت هفدهم
43 دقیقه
قسمت هجدهم
41 دقیقه
قسمت نوزدهم
39 دقیقه
قسمت بیستم
46 دقیقه
قسمت بیست و یکم
41 دقیقه
قسمت بیست و دوم
41 دقیقه
قسمت بیست و سوم
40 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
40 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
42 دقیقه
قسمت بیست و ششم
40 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
40 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
40 دقیقه
قسمت بیست و نهم
46 دقیقه
قسمت پایانی
51 دقیقه
Watch With Subtitles