در حاشیه - S1:E8

5.9
۱۳۹۲ |۲۹ دقیقه | کمدی
قسمت هشتم اضافه به لیست تماشا
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید:
هومن صحرایی که در شاخه‌ای خاص از پزشکی تخصص دارد اقدام به تاسیس یک بیمارستان با گروهی از پرسنل و پزشکان متخلف می‌کند
قسمت اول
40 دقیقه
قسمت دوم
26 دقیقه
قسمت سوم
35 دقیقه
قسمت چهارم
20 دقیقه
قسمت پنجم
29 دقیقه
قسمت ششم
دقیقه
قسمت هفتم
33 دقیقه
قسمت هشتم
29 دقیقه
قسمت نهم
30 دقیقه
قسمت دهم
29 دقیقه
قسمت یازدهم
33 دقیقه
قسمت دوازدهم
31 دقیقه
قسمت سیزدهم
31 دقیقه
قسمت چهاردهم
29 دقیقه
قسمت پانزدهم
33 دقیقه
قسمت هفدهم
34 دقیقه
قسمت هجدهم
35 دقیقه
قسمت نوزدهم
34 دقیقه
قسمت بیستم
34 دقیقه
قسمت بیست و یکم
36 دقیقه
قسمت بیست ودوم
32 دقیقه
قسمت بیست و سوم
32 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
33 دقیقه
Watch With Subtitles