تعبیر وارونه یک رویا - S1:E6

5.8
۱۳۹۳ |۴۸ دقیقه | جنایی , درام , معمایی
تعدادی از عوامل فریب خورده و جاسوسان خارجی در عملیاتی قصد ربودن یک دانشمند هسته‌ای ایران را به قصد انتقال به باکو برای بهره‌برداری‌های ... جاسوسی و تبلیغاتی دارند
بیشتر
قسمت یکم
47 دقیقه
قسمت دوم
44 دقیقه
قسمت سوم
41 دقیقه
قسمت چهارم
49 دقیقه
قسمت پنجم
48 دقیقه
قسمت ششم
48 دقیقه
قسمت هفتم
44 دقیقه
قسمت هشتم
49 دقیقه
قسمت نهم
53 دقیقه
قسمت دهم
42 دقیقه
قسمت یازدهم
49 دقیقه
قسمت دوازدهم
46 دقیقه
قسمت سیزدهم
59 دقیقه
قسمت چهاردهم
54 دقیقه
قسمت پانزدهم
49 دقیقه
قسمت شانزدهم
54 دقیقه
قسمت هفدهم
45 دقیقه
قسمت هجدهم
52 دقیقه
قسمت نوزدهم
53 دقیقه
قسمت بیستم
49 دقیقه
قسمت بیست و یکم
48 دقیقه
قسمت بیست و دوم
50 دقیقه
قسمت بیست و سوم
41 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
36 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
44 دقیقه
قسمت بیست و ششم
50 دقیقه
قسمت پایانی
59 دقیقه
Watch With Subtitles