تنها حامی

۱۳۵۴ |۹۹ دقیقه | جنایی , درام , عاشقانه | 4.1
اضافه به لیست تماشا
تماشای فیلم
هنگامی که زیرنویس جدیدی اضافه شد، به من اطلاع دهید
Start Watching For Free Watch for free
without subtitles.
گزارش یک مشکل
ابی جوان سر به هوا و بزن بهادری است كه كوشش های برادرش كریم و مادرش برای به راه آوردن او بی نتیجه است. كریم، به توصیه یدایی اش ، ابی را با دختری به ... نام نسرین آشنا می كند كه از پسر نا بینایش سعید مراقبت می كند و در كافه ی عباس آواز می خواند. كریم ابی را از ادامه ی رابطه با نسرین بر حذر می درد و با دیدن نسرین در می یابد كه او زنی است كه سالها پیش در بندر رها كرده و سعید فرزند خود اوست . آن دو با هم آشتی می كنند، و ابی گمان می كند كه كریم به او نارو زده است . ابی، به توصیه ی عباس ، كریم را به خانه ی خلوتی می كشاند تا از او انتقام بگیرد ؛ اما نسرین ماجرای علاقه ی دیرین خود و كریم را به ابی توضیح می دهد. ابی خود را وارد معركه می كند و به ضرب چاقوی عباس از پا در می آید.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره تنها حامی
ابی جوان سر به هوا و بزن بهادری است كه كوشش های برادرش كریم و مادرش برای به راه آوردن او بی نتیجه است. كریم، به توصیه یدایی اش ، ابی را با دختری به نام نسرین آشنا می كند كه از پسر نا بینایش سعید مراقبت می كند و در كافه ی عباس آواز می خواند. كریم ابی را از ادامه ی رابطه با نسرین بر حذر می درد و با دیدن نسرین در می یابد كه او زنی است كه سالها پیش در بندر رها كرده و سعید فرزند خود اوست . آن دو با هم آشتی می كنند، و ابی گمان می كند كه كریم به او نارو زده است . ابی، به توصیه ی عباس ، كریم را به خانه ی خلوتی می كشاند تا از او انتقام بگیرد ؛ اما نسرین ماجرای علاقه ی دیرین خود و كریم را به ابی توضیح می دهد. ابی خود را وارد معركه می كند و به ضرب چاقوی عباس از پا در می آید.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles