شرف خانواده فاضل

۱۳۹۲ |۹۵ دقیقه | درام | 3.1
با مرگ پدر خانواده آقای دکتر فاضل خانواده مرفه و ثروتمند او دچار گرفتاریها و دردسرهای پیش بینی نشده ای می شوند. دختر او به همراه همسرش که در ... خارج زندگی میکنند برای مراسم به تهران می آیند و برادر کوچک او برای استقبال به فرودگاه میرود اما همسر این خانم برای دیدن خانواده زنش شدیدا" استرس دارد و به همین دلیل خانمش به او دو قرص آرام بخش می دهد اما این قرص ها باعث به وجود آمدن کلی دردسر می شوند. بعد از انجام مراسم نیز پسر بزرگ خانواده متوجه می شود که پدرش همسر دیگری داشته و ...
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره شرف خانواده فاضل
با مرگ پدر خانواده آقای دکتر فاضل خانواده مرفه و ثروتمند او دچار گرفتاریها و دردسرهای پیش بینی نشده ای می شوند. دختر او به همراه همسرش که در خارج زندگی میکنند برای مراسم به تهران می آیند و برادر کوچک او برای استقبال به فرودگاه میرود اما همسر این خانم برای دیدن خانواده زنش شدیدا" استرس دارد و به همین دلیل خانمش به او دو قرص آرام بخش می دهد اما این قرص ها باعث به وجود آمدن کلی دردسر می شوند. بعد از انجام مراسم نیز پسر بزرگ خانواده متوجه می شود که پدرش همسر دیگری داشته و ...
Watch With Subtitles