حق و ناحق

۱۳۵۶ |۸۹ دقیقه | درام
حیدر(بهمن مفید) پس از آشنایی با «مرجان»(مستانه جزایری) و شنیدن سرگذشت‌اش نشانی خانه و محل کار خود را به او می‌دهد تا در صورت کمک به او مراجعه ... کند. مرجان سال ها پیش با دختر بوالهوسی آشنا شده و توسط او اغوا شده است او برای حفظ آبروی والدینش وانمود کرده است که خودکشی کرده است. حیدر پس از بازگشت به زادگاهش متوجه می‌شود که برادرش«احمد»(منوچهر وثوق) با «مریم»(مستانه جزایری) خواهر دوقلوی مرجان قرار ازدواج گذاشته است. حیدر که مریم را به اشتباه مرجان تصور می‌کند مانع از این ازدواج می‌شود اما احمد به رغم تمام مخالفت‌ها با مریم ازدواج می‌کند. موضوع در سراسر روستا پیچیده می‌شود و همه خواهان رفتن آن‌ها از روستا هستند اما ناگهان همه غافلگیر می شوند.
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره حق و ناحق
حیدر(بهمن مفید) پس از آشنایی با «مرجان»(مستانه جزایری) و شنیدن سرگذشت‌اش نشانی خانه و محل کار خود را به او می‌دهد تا در صورت کمک به او مراجعه کند. مرجان سال ها پیش با دختر بوالهوسی آشنا شده و توسط او اغوا شده است او برای حفظ آبروی والدینش وانمود کرده است که خودکشی کرده است. حیدر پس از بازگشت به زادگاهش متوجه می‌شود که برادرش«احمد»(منوچهر وثوق) با «مریم»(مستانه جزایری) خواهر دوقلوی مرجان قرار ازدواج گذاشته است. حیدر که مریم را به اشتباه مرجان تصور می‌کند مانع از این ازدواج می‌شود اما احمد به رغم تمام مخالفت‌ها با مریم ازدواج می‌کند. موضوع در سراسر روستا پیچیده می‌شود و همه خواهان رفتن آن‌ها از روستا هستند اما ناگهان همه غافلگیر می شوند.
Trying to get Pregnant
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles