ای ایران

زیرنویس‌ها: انگلیسی , آلمانی , عربی
۱۳۶۸ |۱۰۵ دقیقه | کمدی , خانوادگی | 6.7
نزدیک به پایان حکومت شاه، سر گروهبان مكوندی به فرماندهی ژاندارمری در یک دهکده منصوب میشود. مکوندی که مردی سختگیر و منضبط است میکوشد به اوضاع ... پاسگاه سر سامانی بدهد ولی از آنجا که خود همانند زیردستانش در فساد و تباهی به سر میبرد، موفق به ایجاد نظم در پاسگاه نمی شود. او در برابر عصیان مردم ناگزیر حکومت نظامی اعلام می کند ولی مردم با ارسال یک حکم جعلی به گروهبان ارتقاء درجه می دهند و حکومت نظامی را خاتمه یافته اعلام می کنند. مکوندی میکوشد معلم مدرسه وادار کند یک سرود بنویسد و در روز ارتقاء درجه، او همراه با شاگردان مدرسه اجرا کند. ولی معلم و شاگردان او خود را برای خواندن سرودی دیگر - سرود انقلاب - آماده می کنند...
بیشتر
بازیگران
خلاصه داستان
درباره ای ایران
نزدیک به پایان حکومت شاه، سر گروهبان مكوندی به فرماندهی ژاندارمری در یک دهکده منصوب میشود. مکوندی که مردی سختگیر و منضبط است میکوشد به اوضاع پاسگاه سر سامانی بدهد ولی از آنجا که خود همانند زیردستانش در فساد و تباهی به سر میبرد، موفق به ایجاد نظم در پاسگاه نمی شود. او در برابر عصیان مردم ناگزیر حکومت نظامی اعلام می کند ولی مردم با ارسال یک حکم جعلی به گروهبان ارتقاء درجه می دهند و حکومت نظامی را خاتمه یافته اعلام می کنند. مکوندی میکوشد معلم مدرسه وادار کند یک سرود بنویسد و در روز ارتقاء درجه، او همراه با شاگردان مدرسه اجرا کند. ولی معلم و شاگردان او خود را برای خواندن سرودی دیگر - سرود انقلاب - آماده می کنند...
Trying to get Pregnant
بازیگران و عوامل
Expert Conception Tips
Watch With Subtitles