Get notified when the subtitle is added to this movie

Request Subtitle

Thank you

You'll receive an email when the subtitle is added to this movie

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

The Rooster - Khoorous - خروس

The Rooster - Khoorous - خروس


The Rooster - Khoorous - خروس
Rating
8

زنی (ایرن) پس از مرگ شوهرش با پسرش علی (سعید راد)، که خروس باز است، زندگی می‌کند. مشتی (داوود رشیدی) از سال‌ها پیش شیفتهٔ زن بوده، و خود را برای ازدواج با او آماده می‌کند. علی مخالف وصلت مادرش با مشتی است، و از طرف دیگر مادر به الهیار (منوچهر احمدی)، که قصاب محل است، علاقه دارد. خود علی دلباختهٔ دختر مشتی (سپیده) است، و مشتی ازدواج علی و دخترش را به ازدواج خودش با مادر علی مشروط می‌کند. در لحظه ای که مشتی خود را برای خواستگاری آماده می‌کند علی متوجهٔ حضور الهیار در اتاق مادرش می‌شود و با ضربهٔ چاقو آن دو را سخت مجروح می‌کند، و توسط ژاندارم‌ها دستگیر می‌شود. مشتی که محبوبش را از دست رفته می‌بیند به نسیان دچار می‌شود

Tags


iran