Get notified when the subtitle is added to this movie

Request Subtitle

Thank you

You'll receive an email when the subtitle is added to this movie

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

The Ceremonies - Tashrifat - تشریفات


The Ceremonies - Tashrifat - تشریفات
Rating
6.3

A thief (Reza) is mistaken for a political rebellion (Tohid). The investigators use the resemblance between the two in order to destroy Tohid's social influence and then execute him. Tohid dies but Reza is far more changed than expected.

جواني مشهور به رضا مطرب براي دزدي وارد خانه اي مي شود. در خانه مجاور روحاني اي به نام توحيد با موعظه هاي خود گروهي از اهالي محل را بر ضد نظام سلطنتي مي شوراند. پليس امنيتي براي دستگيري توحيد به محله هجوم مي آورد. در اين ميان حسن نيز بازداشت مي شود و در زندان به دليل شباهت به روحاني شكنجه مي شود. بازجو پي مي برد كه او توحيد نيست، با وعده و وعيد او را به هيت توحيد در مي آورند و در يك مصاحبه تلويزيوني شركت مي دهند. حسن مطرب كه نقش خود را به خوبي بازي كرده است از زندگي مرفهي برخوردار مي شود، اما به دنبال برخوردهاي مردم كوچه و بازار و پدر توحيد، كه در زندان با او آشنا شده، از كرده خود پشيمان مي شود و عليه نظام سلطنتي سخنراني مي كند. پليس او را دستگير و اعدام مي كند.

"رضا " مطرب، که برای دزدی وارد خانه ایشده، پس از هجوم نیروهای امنیتی که قصد دستگیری روحانی مبارزی بنام "توحید را در خانه مجاور دارند ، در جریان فرار، دستگیر می شود در بازجویی ، رضا اگرچه سریعا" مشخص می شود که جرم او تنها دزدی است اما شباهتش . به توحید سبب می شود که نیروهای امنیتی نقشهای طرح و به اجرا بگذارند. رضا وادار می شود که پس از آموزش، به قالب توحید درآمده و در گفتگوئی تلویزیونی ظاهرا" اعتراف به اشتباهات خود کرده و بد بیرنن ترتیب مریدان خود را دچار تفرقه و سرگردانی رضا بعدا" می تواند از زندگی نسبتا" مرفهی برخوردار شده و شغل ثابتی بدست آورد. ولی متدرجا" در برخورد با مردم ، متحول شده و باور می کند که خود نیز توحید است و شروع به سخنرانی برعلیه رژیم می کند . و حکم اعدام نیز او را از راهش باز نمی دارد . . . این چنین است که توحید ها در شهر فزونی می گیرند.