Nemat - e Nafti - نعمت نفتی

Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Nemat - e Nafti - نعمت نفتی


Nemat - e Nafti - نعمت نفتی
Rating
6.4

مرد هوسراني (منوچهر اخضرپور)، كه به همسرش (مهري وداديان) بدگمان است، زن و فرزندش نعمت را كه فلج است از خانه مي راند و حاضر نمي شود براي نعمت شناسنامه بگيرد تا او به مدرسه برود. نعمت با كارهايي نظير واكسي، تصنيف فروشي، نفت فروشي و آوازخواني در كنار مادرش امرار معاش مي كند. او بزرگ مي شود و به پايتخت مي رود. نعمت (نعمت الله آغاسي) در كافه اي پست به عنوان خواننده مشغول به كار مي شود و در اندك مدتي محبوبيت مي يابد و كار كافه هاي اطراف را كساد مي كند. نعمت با دختري (آرزو غفاري) آشنا مي شود و با او ازدواج مي كند. او مادرش را نزد خود مي آورد، و نقشه هاي رقبايش را نقش بر آب مي كند. نعمت پدرش را كه به افلاس افتاده و به طور ناشناس به او مراجعه كرده، به عنوان دربان كافه استخدام مي كند. پدرش او را به جا مي آورد و طلب بخشش مي كند. نعمت پدر را به خانه مي برد؛ اما مادرش او را از خانه مي راند، تا اين كه مرد با به خطر انداختن جان خود همسرش را از خطر تصادف با اتومبيل نجات مي دهد و از نو در كنار هم زندگي را از سر مي گيرند

Tags


iran proud