Highway of Death - Jaddeh Marg - جاده مرگ

Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Highway of Death - Jaddeh Marg - جاده مرگ


Highway of Death - Jaddeh Marg - جاده مرگ
Rating
8

کارخانه داری به نام محمود وقتی به خانه اش می رود جسد دخترش را در حوض آب می بیند و از اتاق صدای همسرش عاطفه، و هوشنگ را می شنود که نقشه ی قتل او را می کشند. محمود با هوشنگ گلاویز می شود و او را از پادرمی آورد و همسرش با اسلحه او را تهدید می کند، اما با دیدن جسد دخترش تصمیم می گیرد خود را بکشد که محمود مانع او می شود، اما ناغافل گلوله ای شلیک و زن کشته می شود. محمود از ترس این که هر سه قتل به او نسبت داده شود می گریزد و در جاده با مهندسی به نام محسن که با همسرش منیژه و دخترش پری همسفر است همراه می شود. شاگرد راننده ای که به رفتار محمود شک کرده موضوع را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع می دهد. ژاندارم ها مسافران را تا نزدیک خانه ی مهندس تعقیب می کنند، اما محمود پری را به گروگان می گیرد و می گریزد. در جاده اتومبیل دچار نقص فنی می شود و محمود نیز با دختر به کوه می زند. ژاندارم ها و محسن و منیژه به تعقیب آن دو می پردازند، و محمود با گلوله ی ژاندارمی زخمی می شود. پری وقتی مادرش را می بیند به طرف او می دود و پایش می لغزد و زمین می خورد. اما قبل از آنکه به دره سقوط کند محمود او را نجات می دهد و خود را تسلیم می کند

Tags


iran proud