Get notified when the subtitle is added to this movie

Request Subtitle

Thank you

You'll receive an email when the subtitle is added to this movie

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Heritage - Ersieh - ارثیه


Heritage - Ersieh - ارثیه
Rating
8

مرد متمكني، كه از خصايل و رفتار دو فرزندش گلايه دارد، قبل از مرگ به آن ها مي گويد كه ثروتش را با گلدان عتيقه اي تعويض و در جايي پنهان كرده است و در صورتي كه رفتار هر يك از فرزندان نيكوتر باشد از طريق آدم هايي كه وكيل او هستند به وي تعلق مي گيرد. پس از مرگ پدر دو برادر به جاي عمل كردن به وصيت پدر مي كوشند يكديگر را از ميدان بدر كنند. آن ها عاقبت درمي يابند كه هدف پدر ترغيب كردن آن دو به راست كرداري بوده است.

Hamid and Khosro are two sons of Mr. Zahedi and they are both living a secular life irrespective of spirituals and this annoys their father hard. At his last moments of life, the father tries to inherit a treasure through a wise plot so anyone who acts according to his will can reach the treasure. The way to reach the treasure is nothing but understanding the characteristics and gaining moral virtues, but Hamid and Khosro are both seeking the treasure and do not pay attention to his will. When the father dies, his will is also forgotten and the two brothers try hard to reach the treasure. Unlike their expectations, the treasure is not what they have thought of.

حمید و خسرو پسران آقای زاهدی غرف در زندگی دنیوی، فارغ از معنویات، سخت پدرشان را آزرده کرده اند. پدر در آخرین لحظات زندگی خود سعی دارد تا مطابق نقشه ای زیرکانه گنجی را به میراث بگذارد تا هر کسی که وصیت او را اجرا کند صلحب گنج شود. مراحل دستیابی به گنج چیزی نیست جز شناخت خصائل و دریافت فضائل اخلاقی و انسانی ، اما تمام هم و غم حمید و خسرو دستیابی به گنج است. با مرگ پدر وصیت او نیز فراموش میشود و دو برادر در پی رسیدن به گنج حاضرند هر مانعی را از سر راه خود بردارند. اما بر خلاف تصور دو برادر گنج آن چیزی نیست که انتظارش را دارند.

Tags


iran