Get notified when the subtitle is added to this movie

Request Subtitle

Thank you

You'll receive an email when the subtitle is added to this movie

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Dread - Delhoreh - دلهره

Dread - Delhoreh - دلهره


Dread - Delhoreh - دلهره
Rating
5.7

بهروز، همسر روشنک نیک نژاد، نویسنده ی داستان های جنائی است و کارخانه ی عموی روشنک را، که بر اثر حادثه ای در کارخانه اش کشته شده، اداره می کند. مردی به نام بابک که به عنوان خبرنگار به خانه ی روشنک و بهروز آمده و تعدادی نامه ی عاشقانه از روشنک در اختیار دارد زن را تهدید می کند که پنج نامه را در ازای پنجاه هزار تومان و نامه ی ششم را در ازای هم بستر شدن با او در اختیارش خواهد گذاشت. روشنک پول را به بابک می دهد، اما قبل از آنکه مرد موفق شود به او دست درازی کند با شلیک گلوله بابک را از پا درمی آورد. روشنک به خانه باز می گردد و چند بار با بابک، که کشته نشده، مواجه می شود. از طرف دیگر پلیسی به نام جمشید، که سابقاً روشنک را دوست داشته و پیرامون مرگ مرموز عموی روشنک تحقیق می کند، وارد ماجرا می شود. پلیس که تصور می کند روشنک عمویش را کشته است در تحقیقات خود متوجه می شود که رهبری همه ی ماجراها در دست بهروز است که می خواسته با از بین بردن روشنک و عمویش ثروت آنها را تصاحب کند. جمشید بهروز را از پا درمی آورد و همکاران او را دستگیر می کند.

Tags


iran