Abarmard - Abarmard - ابرمرد

Preview

This Movie is currently not available on IMVBox

Get notified when this movie is added to IMVBox
Please Type Valid Email
Request This Movie

Thank you

You will receive an email when added to IMVBox

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

Abarmard - Abarmard - ابرمرد


Abarmard - Abarmard - ابرمرد
Rating
3.9

حسین‌فری و رضا کلک انداز مرتکب قتل می‌شوند و با شهادت فخری شریک شان مسلم را به زندان می‌اندازند. آن دو حاضر نمی‌شوند سهم قمارخانهٔ مشترکشان را به شمسی، همسر مسلم، که با پدر و مادر مسلم زندگی می‌کند، بپردازند. مسلم با ارسال نامه ای به دوست قدیمی اش کریم آبادانی او را به کمک می‌طلبد. کریم با حسین‌فری و رضا کلک انداز درمی‌افتد و از فخری می‌خواهد که شهادت دروغش را پس بگیرد. حسین و رضا فخری را تهدید می‌کنند و کریم را زخمی می‌کنند. شمسی از کریم پرستاری و به او علاقمند می‌شود و نفرت پدر و مادر مسلم را برمی‌انگیزد. شمسی برای آنکه شوهرش در حبس بماند از حسین می‌خواهد که فخری را از بین ببرد. رضا با شکایت کریم به حبس می‌افتد و حسین شمسی را گروگان می‌گیرد. با شهادت فخری مسلم آزاد می‌شود، و پدر و مادرش او را نسبت به همسرش بدبین می‌کنند؛ اما فخری مسلم را از سوءتفاهم درمی‌آورد، و مسلم به کمک کریم می‌شتابد و همسرش را نجات می‌دهند. کریم و فخری به آبادان برمی گردند و مسلم و شمسی زندگی جدیدی را آغاز می‌کنند

Tags


iran proud