Get notified when the subtitle is added to this TV Series

Please Type Valid Email
Request Subtitle

Thank you

You'll receive an email when the subtitle is added to this TV Series

Become a Free Member

Please Type Valid Email
Become a Free Member
Do you need subtitles to watch Iranian Movies? Yes No
Watch 1000s of FREE
Iranian Movies
Create your own
Watch later list

The Blue Whale - Nahange Abi - نهنگ آبی Season 1 - فصل اول Episode 8

The Blue Whale - Nahange Abi - نهنگ آبی Season 1 - فصل اول Episode 8

  • 2018
  • 49 min
  • Genre: Drama, Thriller

The Blue Whale - Nahange Abi - نهنگ آبی Season 1 - فصل اول Episode 8
Rating
8

فوت سارا خواهر بهمن در مسیر ماجرای آرمین و مروارید اختلالی ناخواسته ایجاد می کند، بهمن با اراده ای قوی تر از قبل قصد دارد پی به رازهای هیات مدیره ببرد. آرمین برای اینکه دستش در دزدی پرونده های شرکت برای بهمن رو نشود ناچار است نظم ذهنی افراد اطرافش را به هم بریزد و این اختلالی بزرگ تر را ایجاد می کند و در این مسیر آناهیتا، نادر، غزل و دیگران هم ناخواسته وارد این بازی می شوند