The Sweet World of Darya - S1:E1

1998 |32 min | Family
در هر قسمت از این مجموعه تلویزیونی، دو خانواده (هفت شخصیت ثابت)، هربار با مشکل تازه‌ای درگیر می‌شوند. مطابق معمول، هر بار بچه‌های خانواده ... مشکلی ایجاد می‌کنند و بزرگترها با هدایت و تدبیر خود، آنرا حل می‌کنند
MORE
Episode 1
32 min
Episode 2
33 min
Episode 3
51 min
Episode 4
40 min
Episode 5
50 min
Episode 6
42 min
Episode 7
41 min
Episode 8
39 min