The Nutty Professor | Profesor e Nokhale (پروفسور نخاله) IMVBox

1966 |90 min | Drama | 5.6
Watch Later
The movie is currently not available.
Leave your email to get notified when this movie is added to IMVBox:
Report a Problem
مردي، كه خود را پروفسور مي داند، ادعا مي كند موفق به ساخت دارويي شده است كه مصرف آن آدمهاي سالخورده را جوان مي كند او داروي خود را براي آزمايش به ... خانه ي عمو رجب مي برد تا به عمو رجب بخوراند، اما موفق نمي شود. در غيبت پروفسور و عمو رجب و كلفت خانه دارو گم مي شود. پروفسور پس از بازگشت پسر و دختر بچه اش از نزديكان خود را به جاي عمو رجب و همسرش عوضي مي گيرد و خيال مي كند زياده روي در مصرف دارو عمو رجب و همسرش را به دوره ي كودكي بازگردانده است. رفتارهاي او و كودك موجب حوادثي مي شود كه سرانجام به جنون پروفسور مي انجامد.
MORE
Cast
Synopsis
About The Nutty Professor