Collision | Barkhord (برخورد) IMVBox

1991 |81 min | Drama | 5.9
سعید فرزند یک خانواده متمکن در یک حادثه رانندگی باعث مرگ مردی می شود و می گریزد. پلیس از روی نشانه اتومبیل، پدر سعید را به اتهام قتل دستگیر می ... کند. وقتی موضوع روشن می شود سعید به جای پدر روانه زندان می شود.
MORE
Cast
Synopsis
About Collision