The champion | Pahlevoon baba (پهلوون بابا) IMVBox

1971 |73 min | Drama
«پهلوان بابا» در دهكده از محبوبيت زيادي برخوردار است و به جوانمردي و پايمردي شهرت دارد. وي مدتهاست كه با پهلوان ديگري دچار اختلاف شديد شده است، ... در همين حال عشقي بين دختر و پسر آن دو پيدا مي شود، اما هر دو از آشكار كردن اين عشق وحشت دارند. سرانجام زماني مي رسد كه دو پهلوان مقابل هم مي رسند و در پي يك مبارزه ي طولاني، سرانجام به خاطر عشق فرزندانشان دوستي را جايگزين دشمني سابق مي كنند.
MORE
Cast
Synopsis
About The champion