Slip | Laghzesh (لغزش) IMVBox

2014 |87 min | Drama | 4.6
تصادفی حبیب و تاتا زن هرجایی را مقابل هم قرار می دهد. حبیب حس می کند که گمشده ی خود را یافته است. حبیب، تاتا را به زندگی شرافتمندانه ای دعوت می ... کند و به خاطر او از پدر، مادر، خانواده و همه چیز خود چشم می پوشد. همه معتقدند حبیب دچار اشتباه شده است اما او به زودی اثبات می کند که در تشخیص خود اشتباه نکرده است.
MORE
Cast
Synopsis
About Slip