Sentence | Tavan (تاوان) IMVBox

2013 |121 min | Drama
فیلم ایرانی تاوان داستان مسعود است که مسئولیت زندگی مادر و برادر کوچکش را به عهده دارد، و تازگی موفق شده وامی که با سند خانه گرفته تسویه کند. ... اما درست روزی که آخرین فیش قسط وام را تحویل می گیرد، خبری می شنود که زندگی اش را زیر و رو می کند
MORE
Cast
Synopsis
About Sentence