Pomegranate Valley Travelers

1991 |0 min
Watch Later
Play Movie
Request Subtitles: Get notified when the subtitles are added to this movie.
Start Watching For Free Watch for free
without subtitles.
با شروع فصل پنبه چینی اهالی یکی از روستاهای شمال شرقی، برای یک کوچ دسته جمعی و کار در مزارع پنبه آماده میشوند. پنبه چینی در آغاز فصل سرما آغاز می ... شود و اهالی هر روستا تلاش می کنند زودتر از دیگران به مزارع پنبه برسند تا مزرعه بهتری برای کار پیدا کنند. همه ساله «قوجا حسن»، روستایی پیر و سالخورده، رسیدن فصل پنبه چینی را به روستاییان نوید میداد، اما امسال به علتی در این کار تعلل میکند. هوا روز به روز سردتر میشود، روستاییان با بی صبری منتظر خبر« قوجا حسن» و فرمان کد خدا هستند تا کوچ را آغاز کنند. سرانجام کوچ آغاز می شود و همه قدم در راهی میگذارند که عبور از آن دشوار است.آنچه پشت سر میگذارند، دهکده ای است خالی از سکنه، کدخدا و آدم هایش برای بهره کشی بیشتر از روستاییان، دسیسه هایی در سر دارند. اما در پایان این روستائیان هستند که بر همه دسائس، مشکلات و سختی ها فائق آمده و بر زندگی شان روح تازه ای می دهند.
MORE
Cast
Synopsis
About Pomegranate Valley Travelers
با شروع فصل پنبه چینی اهالی یکی از روستاهای شمال شرقی، برای یک کوچ دسته جمعی و کار در مزارع پنبه آماده میشوند. پنبه چینی در آغاز فصل سرما آغاز می شود و اهالی هر روستا تلاش می کنند زودتر از دیگران به مزارع پنبه برسند تا مزرعه بهتری برای کار پیدا کنند. همه ساله «قوجا حسن»، روستایی پیر و سالخورده، رسیدن فصل پنبه چینی را به روستاییان نوید میداد، اما امسال به علتی در این کار تعلل میکند. هوا روز به روز سردتر میشود، روستاییان با بی صبری منتظر خبر« قوجا حسن» و فرمان کد خدا هستند تا کوچ را آغاز کنند. سرانجام کوچ آغاز می شود و همه قدم در راهی میگذارند که عبور از آن دشوار است.آنچه پشت سر میگذارند، دهکده ای است خالی از سکنه، کدخدا و آدم هایش برای بهره کشی بیشتر از روستاییان، دسیسه هایی در سر دارند. اما در پایان این روستائیان هستند که بر همه دسائس، مشکلات و سختی ها فائق آمده و بر زندگی شان روح تازه ای می دهند.