The movie is currently not available.
Submit a request to get notified when this movie is added to IMVBox:

nightcrawler | Shabgard (شبگرد) IMVBox

2021 |0 min | Drama | 7.8
شبگرد (رضا بیک ایمانوردی)، که مردی لال است، شوکت (شورانگیز طباطبائی) را، که خواننده ی کاباره است، از دست چند مرد می رهاند و به خانه محقر خود می ... برد. شوکت با پسرش شهرام (شهرام ثمینی پور) زندگی می کند. شبگرد، به حمایت از شوکت، با عوامل صاحب کاباره درگیر می شود. شبگرد در دادگاه، به شرط آن که رضایت شاکی ها را جلب کند، بخشوده می شود. مدیر کاباره ی شوکت (میرزاده) به شرطی از شکایت خود صرف نظر می کند که شوکت با او ازدواج کند. شوکت به خانه ی مدیر کاباره می رود و شهرام و زنی (لاله)، که دوست شوکت است، از او و مدیر عکس می گیرند و تهدید می کنند که اگر به آزادی شبگرد رضایت ندهد عکس ها را به همسر او نشان خواهند داد. مدیر کافه می پذیرد و شبگرد و گروه مطرب شان را استخدام می کند. شوکت برای خلاص شدن از مزاحمت های مدیر از شبگرد می خواهد که با او ازدواج کند؛ اما بر اثر نقشه ی مدیر کاباره شبگرد متهم به سرقت می شود. شوکت او را از خود می راند؛ اما به ازدواج با مدیر رضایت نمی دهد. مدیر و عواملش شهرام را می ربایند. سرانجام شبگرد آزاد می شود و در نجات شهرام به شوکت یاری می رساند.
MORE
Cast
Synopsis
About nightcrawler