Iranian Youth | Javane Irani (جوان ایرانی) IMVBox

2004 |97 min | Drama
داستان روایت دو خواهر است که به دلیل فضای سرد و بی روح مادی و ماشینی زندگی امروز در مناسبات روزمره زندگی خود دچار سردرگمی اند. پدر خانواده نیز ... با وجود دوری از خانه به سبب کار در سکوی نفتی همواره در فکر آینده فرزندان است. اما ...
MORE
Cast
Synopsis
About Iranian Youth