Fire In Harvest | Atash Dar Kharman (آتش در خرمن) IMVBox

1992 |80 min | Drama | 5.9
در روزهای اول جنگ «طالب»، ارباب روستای مالکیه، راه ورود ارتش عراق را به این روستا هموار می کند. «رحمان» نوجوان دوازده ساله و چوپان گاومیش های ... «طالب»، تنها فردی است که اجازه پیدا میکند در مناطق اطراف رفت و آمد کند. «جاسب» دوست «رحمان» که به تازگی از سربازی آمده هنگام فرار از روستا مجبور به کشتن یک سرباز عراقی می شود و در حالی که خودش نیز زخمی شده، در طویله گاومیش ها پناه میگیرد. « رحمان» پس از آگاهی در صدد کمک برمی آید...
MORE
Cast
Synopsis
About Fire In Harvest
در روزهای اول جنگ «طالب»، ارباب روستای مالکیه، راه ورود ارتش عراق را به این روستا هموار می کند. «رحمان» نوجوان دوازده ساله و چوپان گاومیش های «طالب»، تنها فردی است که اجازه پیدا میکند در مناطق اطراف رفت و آمد کند. «جاسب» دوست «رحمان» که به تازگی از سربازی آمده هنگام فرار از روستا مجبور به کشتن یک سرباز عراقی می شود و در حالی که خودش نیز زخمی شده، در طویله گاومیش ها پناه میگیرد. « رحمان» پس از آگاهی در صدد کمک برمی آید...