City in the Hands of Children | Shahr Dar Daste BacheHa (شهر در دست بچه ها) IMVBox

1991 |75 min | Family
بچه های یك شهر از دست بزرگترهای خود به تنگ آمده اند. به پیشنهاد و كمك بادبادكی به شهری پرواز می كنند كه خالی از بزرگترهاست. در آنجا بچه ها امور ... شهر را در دست می گیرند و به كارهای مورد علاقه خود دست می زنند. اما پس از مدتی نظم شهر به هم می ریزد و ...
MORE
Cast
Synopsis
About City in the Hands of Children