Chick | Choori (چوری) IMVBox

2000 |72 min | Drama | 6.5
دختر بچه اي، زهرا، براي خود جوجه اي مي خرد و در حين بازي پاي جوجه مي شكند و ....
Cast
Synopsis
About Chick