Sheida Yousefi
شیدا یوسفی

Sheida Yousefi

شیدا یوسفی
  • Producer
  • Actor
Sheida Yousefi Movies | Bio & Filmography | IMVBox has been an Actor in the following movies: You Choose Name of the Film. Sheida Yousefi Movies | Bio & Filmography | IMVBox has been an Actor in the following TV series: Noon Khe. A Producer in the following movies: Four.