Parviz Abnar
پرویز آبنار‎

Parviz Abnar

پرویز آبنار‎
  • Sound
Parviz Abnar ( پرویز آبنار‎ ) born in 1958, is a sound recordist.